New Hospital Logo

Prof. dr Mira Govorčin

Opšta Bolnica Novi Sad

Prof. dr Mira Govorčin

Spec.radiologije

Usluge koje lekar obavlja:

ULTRAZVUK

 • Ultrazvuk gornjeg abdomena ( jetra, žučni putevi, žučna kesa, gušterača-pankreas, bubrezi, slezina)
 • Ultrazvuk limfnih žlezda trbuha (retroperitonelane limfne žlezde)
 • Ultrazvuk slobodne tečnosti u trbuhu
 • Ultrazvuk abdominalne aorte (trbušnne arterije)
 • Ultrazvuk trbušnih arterija-grane trbušne arterije
 • Ultrazvuk male karlice (mokraćna bešika, prostata, reziduani urin (ostatak mokraće nakon   mokrenja), prostata (dimenzije, zapremina)
 • Ultrazvuk donje šuplje vene (vena cava inferior)
 • Ultrazvuk limfnih žlezda:vrata, natključnih jama (supraklavikularno), pazušne jame (aksile), prepone (ingvium)
 • Ultrazvuk testisa i epididimisa
 • Ultrazvuk zadkolene jame-prisustvo ciste

 

DOPLER KRVNIH SUDOVA

 • Kolor dupleks skan karotidnih i vertebralnih arterija (arterije vrata)
 • Kolor dupleks skan arterija gornjih ekstremiteta (ruku)
 • Kolor dupleks skan arterija donjih ekstremiteta (noge)
 • Kolor dopler abdominalne aorte (trbušne arterije)
 • Kolor dopler grana abdominalne aorte
 • Kolor dupleks skan arterija male karlice (ilijačne arterije)
 • Kolor dupleks skan vena vrata (jugularne vene)
 • Kolor dupleks skan nadključne vene (vene subklavije)
 • Kolor dupleks skan vena gornjih ekstremiteta (ruku)
 • Kolor dupleks skan vena donjih ekstremiteta (nogu)
 • Kolor dupleks skan vena male karlice (ilijačne vene)
 • Kolor dupleks skan vena portnog sistema (vena porte, vena lienalis)
 • Kolor dopler vene kave inferior (donja šuplja vena)

Biografija

Prof. dr Mira Govorčin rođena je 1953. godine u Kulpinu. Osnovnu školu je pohađala u Đurđevu i Žablju, a gimnaziju prirodno-matematičkog smera završila u Novom Sadu. U pomenutom gradu upisala je 1971. godine Medicinski fakultet na kom je uspešno diplomirala marta 1977. godine. Na nekoliko klinika Medicinskog fakulteta u Novom Sadu obavila je  pripravnički staž i položila ispit za zvanje lekara 1978. godine. Oktobra 1981. godine započinje rad i specijalizaciju iz Radiologije za Dom zdravlja Novi Sad OOUR-a za Rendgenološku dijagnostiku. Specijalistički staž iz Radiologije obavila je na Institutu za radiologuju, a specijalistički ispit je položila 1984.godine takođe na Institutu za radiologiuju.

Odbranila je magistarsku tezu 1988.godine, a doktorsku disertaciju 1992. godine. 

Usavršavala se iz oblasti ultrasonografije, dopler sonografije krvnih sudova,  dopler sonografije A-V fistula i ultrasonografije i dopler sonografije transplantiranih organa.

Radno iskustvo:

01.10. 2018. godine – Odlazi u penziju.

1988 – 2018. godine radi u Kliničkom centaru Vojvodine, Institut za radiologiju prvo kao lekar specijalista radiolog, kasnije i kao načelnik Odeljenja uroradiologije.

1981 – 1988. godine radi u Domu zdravlja „Novi Sad“ OOUR za Rendgenološku dijagnostiku, kao specijalizant i lekar specijalista radiolog.

1979 – 1981. godine lekar opšte prakse u Dom zdravlja Novi Sad OOUR za Medicinu rada.

1978 – 1979. godine radila na određeno vreme u Domu zdravlja „Bački Petrovac“ u Bačkom Petrovcu.

Izbori i naučna zvanja:

U periodu od 1991 – 2018. godine birana je u sledeća naučna zvanja: asistent (1991. godine), docent (1994. godine), vanredni profesor (1999.godine) i redovni profesor (2004.godine) Radiologije na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Novm Sadu, na Akademskim studijama zdravstvene nege, kao i Radiologije za studente Poljoprivrednog fakulteta Departman za veterinu.

Reference, stručni radovi, članstva

Stručno-naučna aktivnost se ogleda u publikovanim 118 (autor/koautor) radova i saopštenja na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima, poglavlja u monografijama, knjigama i udžbenicima.

 1. Govorčin M.: Rendgenološka dijagnostika u hirurgiji, u Dušan V. Pajić i sar. Hirurgija odabrana poglavlja, No. Tom 1, Str. 615-646, UDK 617(075.8), ISBN 978-86-85251-30-6, Izdavač: Symbol; (Polje rezultata:Medicinske nauke)
 2. Stojkov J, Govorčin M.:Dijagnostika povreda bubrega, u Tibor Somer i sar. Dijagnostika povreda, Edicija Politrauma, Knjiga 3, Str. 73-79, UDK 616-001-07(085), Izdavač: VISIO MUNDI – ACADEMIC PRESS; (Polje rezultata:Medicinske nauke)

– Član je; SLD, SLD-DLV, Radiološke sekcije Vojvodine, Radiološke sekcije Srbije, ESR