New Hospital Logo

Doc. dr Borislav Markov

Doc. dr Borislav Markov

Spec. maksilofacijalne hirurgije

Usluge koje lekar obavlja:

  • Ortognatska hirurgija
  • Traumatologija kostiju lica
  • Rekonstruktivna hirurgija kostiju lica
  • Operacije cista glave i vrata
  • Onkološka hirurgija glave i vrata

 

Biografija

Dr sci med. Borislav Markov, specijalista maksilofacijalne hirurgije, rođen je 18.01.1974. godine u Zemunu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ završava u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Upisuje 1992. godine Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek stomatologija, koji završava 1998. godine kao najbolji u generaciji, sa prosečnom ocenom 9,34.

Zaposlio se decembra 1999. godine na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju, Kliničkog centra Vojvodine. U zvanje asistenta pripravnika na Katedri za stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom izabran je marta 2001. godine. Specijalistički ispit iz maksilofacijalne hirurgije polaže maja 2005. godine sa odličnom ocenom. Magistarsku tezu pod naslovom „Elektromiografski nalaz mastikatorne muskulature kod pacijenata sa prelomom donje vilice“ je odbranio juna 2005. godine. Izabran je za asistenta sa magistraturom marta 2006. godine i reizabran marta 2009. godine. Za to vreme bio je angažovan na izvođenju praktične nastave za studente medicine u okviru predmeta Stomatologija sa maksilofacijalnom hirurgijom i za studente stomatologije u okviru predmeta Maksilofacijalna hirurgija.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Funkcija kraniomandibularnog sistema nakon hirurškog lečenja kondilarnog nastavka donje vilice“ odbranio je marta 2014. godine.

Imenovan je za Načelnika odeljenja za traumatologiju na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju 2010. godine.

Izabran je u nastavno zvanje docenta na Katedri za stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom oktobra 2014.

Od 2018. godine u potpunosti se posvećuje privatnoj praksi kao osnivač specijalističke ordinacije za maksilofacijalnu hirurgiju „MARKOV DENTAL CLINIC“ u Novom Sadu.

Usavršavao se u Nemačkoj, Turskoj i Austriji.

Autor je više stručnih i naučnih radova i učesnik brojnih stručnih skupova. Član je Evropskog udruženja maksilofacijalnih hirurga, Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije i Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva.

Radno iskustvo:

1999. Lekar na specijalizaciji, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Vojvodine

2004. Lekar specijalista, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Vojvodine

2010. Načelnik odeljenja za traumatologiju, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Vojvodine

2018. Osnivač i vlasnik Specjalističke ordinacije za maksilofacijalnu hirurgiju „MARKOV DENTAL CLINIC

2000– 2018. Medicinski fakultet u Novom Sadu, kao asistent a potom docent na predmetu maksilofacijalna hirurgija i stomatologija sa maksilofacijalnom hirurgijom.

Reference, stručni radovi, članstva:

Petrović B, Đan I, Markov B, Petrović M, Erak M, Teodorović M, Baucal M. Izbor optimalne postoperacione tehnike zračenja u lečenju orbitalnog rabdomiosarkoma. Srp Arh Celok Lek. 2013; 141 (5-6):375-9.

Ilić M, Kiralj A, Markov B, Mijatov I, Mijatov S, Vučković N. Li-Fraumeni syndrome: А case report. Vojnosanit pregl. 2014; 71:1159-62.

Kiralj A, Janjić Z, Nikolić J, Markov B, Marinković M. A five year retrospective analysis of clinical presentation acute necrotizing fasciitis in surgical clinics of Clinical center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia. Vojnosanit Pregl2015 Mar; 72 (3): 258.64.

Markov B, Hajdu L, Kiralj A, Ilić M, Milekić B. Elektromiografski nalaz m. massetera i m. temporalisa-metoda za procenu funkcije mastikatorne muskulature. Medicina danas. 2011;10(10-12):337-44.

Kiralj A, Ilić M, Pejaković B, Markov B, Mijatov S, Mijatov I. Eagle΄s Syndrome-Report of two cases. Vojnosanit Pregl 2015; 72(5): 458–462.

Projekat: Incidenca neželjenih kardiovaskularnih događaja uzrokovanih zračnom terapijom karcinoma leve dojke kod vojvođanskih pacijenatata i njihova prevencija uvođenjem novih metoda radiološke terapije

broj 142-451-2176/16.04.2019.

Članstvo u udruženjima:

EACMFS – Evropsko udruženje za kraniomaksilofacijalnu hirugiju

EAO – Evropsko udruženje za oseointegraciju

SLD-DLV – Srpsko lekarsko društvo, Društvo lekara Vojvodine