New Hospital Logo

Asist. dr Boris Kajmaković

Asist. dr Boris Kajmaković

Spec. urologije

ZAPOSLENJE

Klinika za Urologiju, Univerzitetski Klinički Centar Srbije

-Urolog

Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

-Asistent profesor

 

OBRAZOVANJE

Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija (diplomirao 31. marta 2001)

Broj licence Srpskog lekarskog društva br. 109835

 

STUDIJE NAKON OSNOVNIH

Stažiranje

2001-2002 Klinika za Urologiju, Univerzitetski Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija

Specijalizacija

Urologija 2002-2007 Klinika za Urologiju, Univerzitetski Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija

Dodatna obuka (Fellowships)

• Evropski program obuke za urološke rezidente, Prag, Češka Republika, (EUREP-3rd Course)

• Opšta Bolnica Slovenj Gradec, Odsek za Urologiju, Slovenj Gradec, Republika Slovenija

• ESU – Weill Cornell Masterclass u Urologiji, Centar za Internacionalnu Medicinu i Obrazovanje na Daljinu, Evropska Asocijacija Urologa, Salzburg, Austrija,

• Obuka za Minimalno Invazivnu Hirurgiju, Intenzivan kurs iz Laparoskopske Urološke Hirurgije, IRCAD – Univerzitet u Strasbourgu, Francuska,

• Stručna medicinska obuka iz oblasti inovacija u 3D tehnologiji snimanja, inovacije u upravljanju tkivima, upoznavanje i instrukcije sa Hibridnim Energetskim Sistemom i live hirurgija renalne hirurgije, Barselona, Španija,

• Internacionalna Akademija za Minimalnu Hirurgiju – Postdiplomski Centar – Bolnica Mater Dei, Malta,

• Napredni laparoskopski postupci u Urologiji u Bolnici Novy Jicin, Češka Republika,

• Obuka iz Laserske Ablacije za tretman Benignog Povećanja Prostate (BPH), Urološki Odsek, Casa di Cura Santa Rita, Avelino, Italija,

 

MAGISTRSKA TEZA

„Evaluacija renalne funkcije u odnosu na tip uretero-intestinalne anastomoze u ileal conduit (IC) kao tipu supravezikalne urinarne derivacije“, mart 2013 na Medicinskom Fakultetu, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

DOKTORSKA DISERTACIJA

„Procena onkoloških i funkcionalnih karakteristika prevencije vrat mokraćne bešike kod pacijenata koji su podvrgnuti laparoskopskoj i retropubičnoj radikalnoj prostatektomiji“, u toku na Medicinskom Fakultetu, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

ČLANSTVO I ASOCIJACIJE

• Urološka Udruga Srbije (UUS)

• Evropska Asocijacija Urologa (EAU)

• Srpska asocijacija endoskopskih hirurga (UEHS)

• Internacionalna Akademija za Minimalnu Hirurgiju (IAMS)

 

PREDAVANJA

(1) 05.Oct 2012, Continuing medical education course "Tumor marker in urological oncology",
(lecture – PSA as a biochemical marker), Belgrade, Serbia
Kurs kontinuirane medicinske edukacije “Tumorski marker u urološkoj onkologiji”,
(predavanje – PSA kao biohemijski marker), Beograd, Srbija

(2) 12. Dec 2014, Continuing medical education course "Clinical and epidemiological aspects of
hospital infections", (lecture – Urinary tract infections), Belgrade, Serbia
Kurs kontinuirane medicinske edukacije “Klinički i epidemiološki aspekti bolničkih
infekcija”, (predavanje – Infekcije urinarnih putava), Beograd, Srbija

(3) 17-18. Apr 2015, 22nd Congress of the Serbian Urological Society and EAU-ESU Course,
(lecture – Laparoscopic radical nephrectomy), Belgrade, Serbia
22. Kongres Srpskog urološkog društva i EAU-ESU Course, (predavanje – Laparoskopska
radikalna nefrektomija), Beograd, Srbija

(4) 11. Dec 2015, Serbian – Italian Urological Days, Surgical Workshop: Laparoscopic Radical
Prostatectomy, Treatment of BPO with Different Types of Lasers, Treatment of Postoperative
Incontinence and Impotene, Genetic Screening of Prostate Cancer, (lecture/live surgery –
Extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy), Belgrade, Serbia
Serbian – Italian Urological Days, Surgical Workshop: Laparoscopic Radical
Prostatectomy, Treatment of BPO with Different Types of Lasers, Treatment of Postopertive
Incontinence and Impotene, Genetic Screening of Prostate Cancer, (predavnje/live surgery –
Ekstraperitonealna laparoskopska radikalna prostatektomija), Beograd, Serbia

(5) 02. Dec 2016, International workshop "Detour" – subcutaneous ureteral bypass, meeting co-
moderator, (lecture/live surgery – Implantation of the "Detour" ureteral prosthesis), Belgrade, Serbia
Internacionalni workshop “Detour” – subkutani ureteralni by-pass, komoderator
sastanka, (predavnje/live surgery – Implantacija „Detour“ ureteralne proteze), Klinika za urologiju,
Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

(6) 27. Apr 2017, National seminar of the first category "Surgical treatment of the upper urinary
tract, stress incontinence and erectile dysfunction – selection of materials", (lecture – Detour ureteral
prosthesis), Kopaonik, Serbia
Nacionalni seminar 1. Kategorije “Hirurški tretman gornjih urinarnih puteva, stress
inkontinencije i erektilne disfunkcije – izbor materijala”, (predavanje – Detour ureteralna
proteza), Kopaonik, Srbija

(7) 12-14. Oct 2017, 1st Congress of Endoscopic Surgeons of Serbia, (lectures – History of
laparoscopy, Laparoscopic radical nephrectomy), Belgrade, Serbia
I Kongres endoskopskih hirurga Srbije, (predavanja – Istorijat laparoskopije,
Laparoskopska radikalna nefrektomija), Beograd, Srbija

(8) 19-20. Oct 2017, Scientific Coordinator at IV Urological Advanced Course (UAC),
Organised by IAMS (International Academy of Minimal Surgery) – Postgraduate Center – Mater Dei
Hospital, Malta, Malta

(9) 21. Oct 2017, External Examiner for the Annual General Surgery Assessments at Mater Dei
Hospital, Malta, Malta

(10) 21. Oct 2017, Inaugural lecture for IAMS, (lecture – Urological Emergency), Mater Dei
Hospital, Malta, Malta

(11) 30.Nov 2017, International workshop "UROLOGY LAPAROSCOPIC WORKSHOP"
(lectures/live surgery – extraperitoneal laparoscopic prostatectomy, laparoscopic radical nephrectomy),
Belgrade, Serbia
Internacionalni workshop „UROLOGY LAPAROSCOPIC WORKSHOP“ (predavnje/live
surgery – ekstraperitoneal laparoscopic prostatectomy, laparosciopic radical nephrectomy), Belgrad,
Serbia

(12) 01. Dec 2017, National course of the first category with international participation "Practical
application of laparoscopy in urology", (lecture – Urological laparoscopy in Serbia), Belgrade, Serbia
Nacionalnog kursa prve kategorije sa međunardnim učešćem “Praktična primena
laparoskopije u urologiji”, (predavanje – Urološka laparoskopija u Srbiji), Beograd, Srbija

(13) 18-20. May 2018, National symposium "First urological days" – prostate diseases (lecture –
Complications of laparoscopic surgery), Zlatibor, Serbia
Nacionalni simpozijum “Prvi urološki dani” – oboljenja prostate (predavanje –
Komplikacije laparoskopske hirurgije), Zlatibor, Srbija

(14) 12-13. Apr 2019, 24th Congress of the Association of Urologists of Serbia, (lecture –
Challenges of laparoscopic radical prostatectomy), Belgrade, Serbia
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije, (predavanje – Izazovi laparoskopske radikalne
prostatektomije), Belgrade, Serbia

(15) 04-05. Oct 2019, Symposium "Diagnosis and treatment of tumor lesions in the urinary
tract", organized by the Center for Radiology and Magnetic Resonance of the Clinical Center of Serbia
(Bauder Medical Event), (lecture – TRUS-guided prostate biopsy), Belgrade, Serbia
Simpozijum “Dijagnostika i tretman tumorskih pormena u urinarnom traktu”,
organizovanog od strane Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije
(Bauder Medical Event), (predavanje – TRUS vodjena biopsija porstate), Beograd, Srbija

(16) 14-16. Nov 2019, 2nd Congress of Endoscopic Surgeons of Serbia, (lecture – Laparoscopic
radical prostatectomy), Belgrade, Serbia
II Kongresu endoskopskih hirurga Srbije, (predavanje – Laparoskopske radikalne
prostatektomije), Beograd, Srbija

(17) 23. Nov 2019, National seminar of the first category "Modern aspects of cadaver
transplantation", (lecture – Complications of kidney transplantation), Kopaonik, Serbia
Nacionalnom seminaru prve kategorije “Savremeni aspekti kadaverične transplantacije”,
(predavanje – Komplikacije transplantacije bubrega), Kopaonik, Srbija

(18) 29. Nov 2019, National seminar of the first category "Trends and materials in the surgical
treatment of incontinence and erectile dysfunction – experiences of treatment so far", (lecture –
Urostomy), Kopaonik, Serbia
Nacionalni seminar prve kategorije “Trendovi i materijali u hirurškom lečenju
inkontinencije i erektilne disfunkcije – iskustva dosadašnjeg lečenja”, (predavanje – Urostome),
Kopaonik, Srbija

(19) 18-20 Sep 2020, National Symposium "Urological Days" – The latest algorithms for the
treatment of urological and uro-oncological patients (Lecture Laparoscopic Radical Nephrectomy),
Zlatibor, Serbia
Nacionalni simpozijum “Urološki dani” – Najnoviji algoritmi za tretman uroloških i uro-
onkoloških pacijenata (predavanje Laparoskopska radikalna nefrektomija), Zlatibor, Srbija

(20) 16. Sep 2021, 1 st ESU Boot Camp Belgrade, trainer (laparoscopy module), Belgrade, Serbia
1st ESU Boot Camp Belgrade, trener (modul laparoskopija), Belgrad, Serbia

(21) 20-22. May 2022, National Symposium "Urological Days" – Prostate Disease (lecture –
Challenges of Laparoscopic Lymphadenectomy), Zlatibor, Serbia
Nacionalni simpozijum “Urološki dani” – oboljenja prostate (predavanje – Izazovi
laparoskopske limfadenektomija), Zlatibor, Srbija

(22) 19. May 2022, 2nd ESU Boot Camp, trainer (laparoscopy module), Zlatibor, Serbia
2rd ESU Boot Camp, trener (modul laparoskopija), Zlatibor, Serbia

(23) 25-28 May 2022, EAU UROtech: A joint meeting of the EAU Section for Uro-Technology
and the EAU Section of Urolithiasis in collaboration with the EAU Robotic Urology Section (lecture
with O. R. Durutovic – Semi-live video Impacted upper ureteral stone: Laparoscopy), Istanbul, Turkey
EAU UROtech: A joint meeting of the EAU Section for Uro-Technology and the EAU
Section of Urolithiasis in collaboration with the EAU Robotic Urology Section (predavanje with O.
R. Durutovic – Semi-live video Impacted upper ureteral stone: Laparoscopy), Istanbul, Turkey

(24) 20. Apr 2023, 3rd ESU Boot Camp Belgrade, trainer (laparoscopy module) University
Clinical Center of Serbia, Serbia
3rd ESU Boot Camp Belgrade, trener (modul laparoskopija) University Clinical Center of
Serbia, Serbia

(25) 21-22 Apr 2023, 26th Congress of Urologists of Serbia, (lecture – Bladder neck preservation
in radical prostatectomy, importance and controversies), Belgrade, Serbia
predavač na 26. Kongresu urologa Srbije, (predavanje – Prezervacija vrata mokraćne
bešike kod radikalne prostatektomije, značaj i kontroverze), Beograd, Srbija

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻